Kalendar

 

 

 ŘÁ D      Š K O L N  Í      J Í D E L N Y

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA, ŠKOLNÍ 2520

 

Tento řád se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 1 odst. 2 a  zákonem
č. 561/2004 Sb,, dále pak vyhláškou  113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a výrobků, v §8 odstavec 10, vyhlášky MŠMT č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování a dalších platných předpisů, a podle zákona 76/1978 Sb., § 32 o školských zařízeních.

 1. Strávníci se k odběru stravy přihlašují osobně u vedoucí ŠJ. Není možné přihlašování strávníka telefonicky.
 2. Každý přihlášený strávník je povinen odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování.
 3. Cena obědů je stanovena takto:

Kategorie I. žáci     7-10 let     23,- Kč
Kategorie II. žáci  11-14 let     26,- Kč
Kategorie III. žáci nad 15 let   32,- Kč
Zaměstnanci školy                   32,- Kč
Cizí strávníci (soc.program)    65,- Kč    
Zaměstnanci ZUŠ                    65,- Kč
Ostatní cizí strávníci                66,- Kč

 1. Na základě vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb., ze dne 8. března 2005, se musí sledovat věkové skupiny žáků (pokud žák dosáhne ve školním roce věku, který spadá do vyšší kategorie) musí být po celý školní rok veden ve vyšší kategorii
  (I. kategorie = 7 až 10 let, II. = 11 až 14 let, III. kategorie je 15 let a více let).
 1. Úhrada stravného se provádí měsíčně předem  trvalým příkazem z účtu, pouze ve výjimečných případech složenkou. Přeplatky na účtech jsou vyúčtovány 1x ročně. V nezbytně nutných případech je možná platba v hotovosti.
 2. Odhlašování obědů se provádí den předem do 14 hod. telefonicky (487 828 935) nebo e-mailem (pokorova@zs-sever.cz)
 1. Při omluvené nepřítomnosti ve škole ( na pracovišti) pokud má zájem se stravovat, cena obědu se navýší o režijní náklady 12,00 Kč a osobní náklady 21,00 Kč.
 2. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
 3. Pokud si strávník jídlo odnáší, je nutné používat pouze jídlonosiče k tomuto účelu určené.
 4. obědy se vydávají:

od 11,30 hod. do 13,55 pro žáky a zaměstnance školy
od 11,00 hod. do 11,30 hod. pro cizí strávníky
od 13,50 hod. do 14,00 hod. výdej do jídlonosič

 1. Do jídelny vstupují žáci pouze s pedagogickým dozorem a s čipem. Jídlo se  vydává jen na základě zaplacené stravy, po předložení funkčního čipu čtecímu zařízení. Čip si musí každý strávník koupit u vedoucí ŠJ a tím se stává jeho majetkem. Pokud strávník čip ztratí, musí ztrátu nahlásit u vedoucí ŠJ a zakoupit si nový čip.
  Při zapomenutí čipu, čeká strávník na konec výdeje a po ověření objednávky mu bude jídlo vydané.
 1. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při konzumaci jídla  dodržují pravidla slušného stolování. Umyvadlo k umytí rukou před i po jídle je umístěno v chodbičce před vstupem do jídelny. Klíče jsou k dispozici vždy u dozoru v jídelně. Pro jídlo si žáci odcházejí na pokyn dozorujícího učitele.
 1. Žáci a strávníci odnesou použité nádobí k určenému okénku, použitý příbor a podnos ukládají na určené místo.
 1. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu  zásadně vsedě. Ovoce, moučníky apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školy.
 1. Vychovatelky školní družiny provádějí dozor u svého oddělení.
 2. Pedagogický dozor sleduje chování žáků při příchodu do školní jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, zajistí, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu usušit pracovnicí školní jídelny.
 3. Při úmyslném poškození stolního nádobí, bude zahájeno kárné řízení.
 4. Dojde-li k opaření žáka, ohlásí dozorující učitel úraz vedení školy, poskytne mu první pomoc a provede zápis do knihy úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se  s ředitelem školy o sepsání „Záznam o školním úrazu“.
 5. Ve školní jídelně je vyvěšen jídelní lístek na celý týden. Vyhrazujeme si právo změny.
 6. Z hygienických důvodů rodiče, kteří čekají na své dítě, a osoby, které se v ŠJ nestravují, nemají přístup do jídelny.
 7. Dle nařízení (EU) č. 1169/2011 je od prosince 2014 strávník informován o přítomnosti alergenů v potravinách. Seznam alergenů je uveden na internetu, na nástěnce ve školní jídelně je číslo alergenu  uvedeno na jídelníčku.Školní jídelna má však funkci pouze informační, je proto ve vlastním zájmu rodičů strávníků, případně samotných strávníků bedlivě sledovat jídelní lístky, aby nedošlo k případným  zdravotním potížím
 1.  Řešení stížností – ústně (osobně) nebo písemnou formou. Stížnost řeší vždy vedoucí ŠJ s vedením školy a stěžovatelem. O každé případné stížnosti je veden písemný zápis (kdy byla stížnost podána, na koho, kde a kým byla řešena, oba podpisy). Stížnost je řešena neprodleně, nejpozději do 30 dnů.
 2. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů známé také pod zkratkou „GDPR"

Zpracovala : Dana Pokorová, vedoucí ŠJ   

                                              
Mgr. Pavel Černý, ředitel školy

V České Lípě 20.6.2019
Platnost od 1.9.2019

 

(verze pro tisk)

 

 

 

 

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní ul.2520, 47005 Česká Lípa

IČP : 1001531116

IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 822 920

e-mail: info@zs-sever.cz

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 2700