Kalendar  

 

Výchovný poradce pro 1. i 2. stupeň 

Mgr. Romana Nenáhlová

kontakt : 487 828 920

(přes spojovatelku: 487 828 920 kl.132)

e-mail nenaro@seznam.cz

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

Školní rok: 2016 / 2017

Konzultační hodiny
Úterý 15:00 – 16:00
Čtvrtek 14:00 – 15:00 hod
Jiný termín po předchozí domluvě.

I. Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi

 

a) správa databáze žáků s výchovnými problémy, databáze integrovaných žáků a žáků šetřených v PPP , tvorba přehledů pro učitele a vedení školy (průběžně); zvýšená péče o žáky se sociálním znevýhodněním na základě informací jejich zákonných zástupců a doporučení PPP
b) konzultace problémů s učiteli (průběžně)
c) konzultace individuálních učebních plánů s dyslektickými asistentkami a rodiči (při zavádění, změnách a hodnocení plánů)
d) zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC, konzultace s psychologem, speciálním pedagogem a sociálním pedagogem

II. Volba povolání

  1. Poskytovat individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně)
  2. Informovat o studijních možnost (letáky škol do tříd, internetové adresy, katalog středních škol Libereckého kraje).
  3. Rodičům vycházejících žáků budou základní informace poskytnuty na setkání v lednu 2017.
  4. Další informace mohou rodiče a žáci získat na veletrhu vzdělávání EDUCA 13 - 15. 10. 2016) a na burze škol na SOU 28. října v České Lípě (2. – 3. 11. 2016)
  5. Vedení dokumentace související s volbou povolání (průběžně).
  6. Zajištění návštěvy Informačně poradenského střediska ÚP Česká Lípa pro žáky 8. ročníku (duben 2017).
  7. Spolupráce s učiteli na tvorbě tematických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání (občanská výchova, praktické činnosti), poskytování internetových adres, letáků, zajištění katalogu středních škol Libereckého kraje.

III. Termíny

 

a) Termíny třídních schůzek a informačních dnů  8. 9. 2016,   24. 11. 2016 a 20. 4.
    2017; setkání rodičů vycházejících žáků leden 2017
b) Odevzdání přihlášek a odeslání na střední školy s talentovou zkouškou do
    30. 11. 2016
c) Talentové zkoušky na uměleckých školách – leden 2017
d) Kontrola vyplněných přihlášek od 1. – 10. 3. 2017
 f) Odeslání přihlášek na střední školy – nejpozději do 15. 3. 2017 (individuálně)
g) Návštěva veletrhu vzdělávání EDUCA 13. 10. 2016 a burzy škol QUO VADIS v České Lípě 2. – 3. 11. 2016
h) Zápis do 1. tříd – 17. dubna 2017
i) Návštěva IPS ÚP Česká Lípa – duben 2017

 

IV. Dokumenty

1. Vyhláška č. 27/2016
2. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škola a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo  dobrovolným svazkem obcí, částka 86/2007 Sb.
3. Směrnice MŠMT k integraci dětí, žáků č.j. 13710/2001-24 ze dne 6.6. 2002
4. Zákon o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů Sb. Zákonů č. 563/2004
7. Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a novela platná k 1. 9. 2016
8. Zákon o předškolním, základním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský zákon)
9. 82 zákon ze dne 19. března 2015, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
10. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (září 2016).
11. Metodika pro nastavování podpůrných opatření  ve školách  ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 
Metodika byla upravena na základě nové legislativy, zejména vyhlášky č. 27/2016
12. Co (ne)mění systém podpůrných opatření od září 2016 (březen 2016)
13. Co s novým žákem z ciziny – pokyn pro cizince ve škole.

 

verze pro tisk

Přihláška na střední školy (pdf)

 

 

 

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní ul.2520, 47005 Česká Lípa

IČP : 1001531116

IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 822 920

e-mail: info@zs-sever.cz

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 2700